۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۰۱:۵۰ ۲۶۴
طبقه بندی: آزمایشگاه های فعال
چچ
آزمایشگاه های فعال سنجش از دور

آزمایشگاه های فعال سنجش از دور

1.فعالیتهای آزمایشگاه ملی سنجش از دور در سه آزمایشگاه بشرح زیر در حال انجام است:

آزمایشگاه محیطی (طیف سنجی و رادیومتری)
آزمایشگاه کالیبراسیون سنجنده های فضایی در محدوده نور مرئی و حرارتی
آزمایشگاه جو و تصحیحات جوی

آزمایشگاه های فـعال
••
آزمایشگاه کالیبراسیون سنجنده ...... آزمایشگاه محیطی ...... آزمایشگاه جـو و تصحیحات جـوی


.

2.معرفی آزمایشگاه‌های سنجش از دور در سایر کشورها

.

آدرس کوتاه شده: