۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ۰۰:۳۰ ۷۷
طبقه بندی: طراحی، تست و کالیبراسیون
چچ
همکاری های فنی، تخصصی و ارائه مشاوره های فنی

همکاری های فنی، تخصصی و ارائه مشاوره های فنی

با توجه به حضور متخصصین در حوزه های مختلف، آزمایشگاه سنجش از دور تا کنون در بسیاری از پروژه های درون و برون سازمانی به عنوان مشاور فنی حضور داشته و همکاری های گسترده ای در این زمینه انجام داده است.
بر همین اساس این آمادگی وجود دارد که در موارد فنی و تخصصی نظیر طراحی اپتیکی سنجنده های فضایی،مطالعات محیطی، اتمسفری و طیف سنجی، تست و کالیبراسیون محموله های اپتیکی، پروژه های دانشجویی در حوزه اپتیک و سنجش از دور و فیزیک جو به کلیه محققین و متخصصین کشور در حوزه های مربوطه مشاوره های فنی و تخصصی ارائه شود.

آدرس کوتاه شده: