۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ۰۰:۱۵ ۸۶
طبقه بندی: طراحی، تست و کالیبراسیون
چچ
نظارت بر کالیبراسیون محموله های اپتیکی ماهواره های پیام، ظفر و طلوع

نظارت بر کالیبراسیون محموله های اپتیکی ماهواره های پیام، ظفر و طلوع


واحد کالیبراسیون آزمایشگاه ملی سنجش از دور در راستای انجام ماموریت های محوله در نظارت بر فرآیندهای طراحی، ساخت و کالیبراسیون سنجنده های فضایی در دست ساخت سازمان فضایی ایران، آن دسته از پارامترهایی را که در حال حاضر در یکی دیگر از مراکز مربوطه مورد تست و آزمون قرار می گیرد مورد نظارت قرار داده و فرآیند مذکور را بررسی می نماید. از جمله این ماموریت ها، نظارت بر بخشی از فرآیند کالیبراسیون سنجنده های پیام، ظفر و طلوع می باشد که در این واحد به انجام رسیده است.شکل 1- مدل مفهومی ماهواره ظفرعلم وصنعت ایران

آدرس کوتاه شده: