۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ۰۰:۱۲ ۷۴
طبقه بندی: طراحی، تست و کالیبراسیون
چچ
مرحله دوم تست های کالیبراسیون سنجنده فضایی آت ست (پیام) در آزمایشگاه کالیبراسیون - پارامترهای هندسی و تصویربرداری لنز

مرحله دوم تست های کالیبراسیون سنجنده فضایی آت ست (پیام) در آزمایشگاه کالیبراسیون - پارامترهای هندسی و تصویربرداری لنز


در مرحله دوم کالیبراسیون این سنجنده پارامترهای جدید مورد آزمون قرار گرفت که شرح آن در ادامه آورده شده است.

تابع انتقال مدولاسیون MTF
این مرحله از آزمون برای مجموعه دوربین ماهواره پس از ساخت کامل اپتومکانیک نمونه پرتابی برای اندازه گیری تابع انتقال مدولاسیون به منظور تایید نهایی طراحی و ساخت طبق الزام سازمان فضاییایران صورت پذیرفت.

ضریب بهرهGian & Offset
در مرحله بعدی با قرار دادن کره ادغام به صورت مستقیم مقابل سنجنده و تغییر شدت خروجی از مقدار کمینه (صفر) تا مقدار بیشینه که حالت اشباع سنجنده است و متناسب با چند بیتی بودن سنجنده است (برابر 255 برای سنجنده امیرکبیر) مقدار ضریب بهره از روی نمودار تغییرات دیجیتال نامبر بر حسب میزان شدت خروجی کره ادغام محاسبه شد.

سیگنال به نویز - (SNR)(SIGNAL TO NOISE RATIO
در گام نهایی مقدار سیگنال به نویز در رادیانس معین، طبق الزام و در نظر گرفتن میزان بازتاب اتمسفری متناسب با گشودگی پنجره اپتیکی برای سنجنده پنکروماتیک محاسبه شد.شکل 1- مرحله دوم تست های کالیبراسیون سنجنده فضایی آت ست (پیام)

آدرس کوتاه شده: