۱۳۹۹/۰۱/۲۵ ۰۰:۰۹ ۷۲
طبقه بندی: طراحی، تست و کالیبراسیون
چچ
مرحله اول تست های کالیبراسیون سنجنده فضایی آت ست (پیام) در آزمایشگاه کالیبراسیون - پارامترهای هندسی لنز ماهواره

مرحله اول تست های کالیبراسیون سنجنده فضایی آت ست (پیام) در آزمایشگاه کالیبراسیون - پارامترهای هندسی لنز ماهواره


به منظور انجام تست های کالیبراسیون محموله اپتیک ماهواره پیام امیرکبیر این سنجنده به اتاق تمیز آزمایشگاه منتقل شده و شماری از آزمون های کالیبراسیون در مرحله اول بر روی آن انجام شد. در این آزمون مجموعه دوربین ماهواره که شامل لنز، CCD و اپتومکانیک است، مورد تنظیم و بررسی قرار گرفته است. در مرحله اول فاصله مناسب برای تحلیل دقیقتر فاصله CCD تا لنز مشخص گردید.در مرحله بعد از آزمون MTF برای تشخیص بهترین ناحیه استفاده گردید به این صورت که به ازای جابجایی لنز به اندازه چنددهم میلیمتر،MTF دوربین در فرکانسی مشخص مورد مقایسه قرار می‌گرفت، این جابجایی تا جایی انجام شد که بهترین عدد MTF در فاصله ای خاص بدست آمد، بنابراین همان مکان به عنوان بهترین فاصله بین لنز و CCD انتخاب گردید. به ازای هر گام جابجایی لنز، MTF در لحظه محاسبه و مقدار آن براییک فرکانس مشخص در هر مرحله نسبت به قبل مقایسه می‌گردید. در حالتی که CCD در کانون لنز قرار گرفته میشود، مقدار MTF بیشینه میگردد.شکل 1- تست های کالیبراسیون سنجنده فضایی آت ست

آدرس کوتاه شده: