۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۲۳:۵۳ ۶۸
طبقه بندی: طراحی، تست و کالیبراسیون
چچ
طراحی، پیاده سازی و اجرای سایت های کالیبراسیون رادیومتریک سنجنده های فضایی پس از پرتاب در محدوده مرئی و مادون قرمز نزدیک

طراحی، پیاده سازی و اجرای سایت های کالیبراسیون رادیومتریک سنجنده های فضایی پس از پرتاب در محدوده مرئی و مادون قرمز نزدیک


به‌منظور اطمینان از عملکرد سنجنده های فضایی، فرآیند کالیبراسیون در سه مرحله بر روی این تجهیزات پیاده‌سازی شده و مورد آزمون قرار می‌گیرند. در مرحله نخست، محموله اپتیکی این سنجنده ها در اتاق‌های تمیز و تاریک آزمایشگاه‌های سنجش‌ازدور مورد ارزیابی و آزمون قرارگرفته و کالیبره می‌شوند. در مرحله دوم با تدارک تجهیزاتی بر روی ماهواره عمل کالیبراسیون ادامه پیدا می‌کند. در مرحله سوم عملیات کالیبراسیون با استفاده از سایت‌های میدانی کالیبراسیون که شامل یک محیط یکنواخت و به لحاظ طیفی برجسته بر روی سطح زمین می‌باشند، انجام می‌شود.اداره آزمایشگاه و استانداردسازی خدمات سنجش‌ازدور سازمان فضایی ایران با توجه به وظایف و تکالیف مصوب، به‌منظور تکمیل چرخه کالیبراسیون سنجنده های فضایی ضمن انجام بخشی از خدمات کالیبراسیون پیش از پرتاب، برنامه‌ریزی جهت احداث سایت‌های میدانی کالیبراسیون را نیز آغاز و پس از طی مطالعات مفصل اقدام به انتخاب و احداث این سایت ها بر روی پهنه سرزمینی کشور نموده است. در همین راستا با دعوت از کارشناسان سازمان همکاری های فضایی آسیا و اقیانوسیه اپسکو یک کمپین میدانی برگزار شده و از شماری از این سایت ها بازدید به عمل آمده و نتایج گزارش شده توسط سازمان فضایی ایران مورد ارزیابی قرار گرفت. خوشبختانه کلیه مراحل طی شده مورد تایید و تحسین کارشناسان فوق الذکر قرار گرفته و هم اکنون این پروژه در مراحل پایانی آن می باشد.
شکل 1- انجام عملیات میدانی سایت کالیبراسیون رادیومتریک سنجنده های فضایی پس از پرتاب

آدرس کوتاه شده: