۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۰۴:۱۰ ۶۸
طبقه بندی: طیف سنجی و فعالیت های محیطی
چچ
عملیات میدانی جمع آوری داده های حرارتی سطح زمین جهت صحت سنجی محصولات سنجش از دور

عملیات میدانی جمع آوری داده های حرارتی سطح زمین جهت صحت سنجی محصولات سنجش از دور


با توجه به وجود تجهیزات مناسب مطالعات محیطی در سازمان فضایی ایران، از جمله تجهیزات مطالعات پارامترهای فیزیک گرمایی، در راستای همکاری مشترک سازمان فضایی ایران با شرکت برق منطقه ای تهران که درخواست تهیه نقشه دمای سطح زمین را مطرح نموده بود، اداره آزمایشگاه سنجش از دور در بخش صحت سنجی نتایج مستخرج از تصاویر ماهواره ای اقدام به برداشت داده های میدانی نمود.


آدرس کوتاه شده: