۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۰۴:۰۸ ۶۵
طبقه بندی: طیف سنجی و فعالیت های محیطی
چچ
برداشت داده های میدانی (شاخص سطح برگ) در دشت مغان- اردبیل

برداشت داده های میدانی (شاخص سطح برگ) در دشت مغان- اردبیل

این داده ها در قالب پروژه کشاورزی دقیق که با همکاری پژوهشگاه فضایی ایران و کشت و صنعت مغان انجام می-شود، اندازه گیری گردید. برای اندازه گیری شاخص سطح برگ در رقم های مختلف گندم و در حالات مختلف و همچنین ارقام گندم با انواع بیماریها از دستگاه LAI-2200c استفاده گردید. انجام مأموریت طیف‌سنجی میدانی و برداشت شاخص سطح برگ، به همراه گروهی از کارشناسان پژوهشگاه فضایی ایران، سازمان فضایی ایران (آزمایشگاه سنجش از دور) و دانشگاه شهید بهشتی انجام شد. در این مامورین تعدادی نمونه به صورت پلات 1*1 نیز اندازه گیری شد که روش مخصوص به خود را دارد و برای اندازه گیری هر پلات تعداد 8 نمونه برداشت شد. در نهایت نمونه ها به کمک نرم افزار تصحیح شده و نتایج نهایی در اختیار پژوهشگاه قرار گرفت.

آدرس کوتاه شده: