۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۰۴:۰۵ ۵۲
طبقه بندی: طیف سنجی و فعالیت های محیطی
چچ
انجام عملیات طیف سنجی و رادیو متری میدانی در مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان - اردبیل

انجام عملیات طیف سنجی و رادیو متری میدانی در مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان - اردبیل

امروزه مطالعات بسیار متنوعی با استفاده از ویژگی های طیفی گیاهان مختلف انجام می شود. حتی رفتار طیفی گیاهان در مراحل رشد مختلف و یا در شرایط محیطی مختلف از جمله در هنگام بیماری متفاوت بوده و در این گونه از مطالعات نیز از رفتارهای طیفی استفاده میگردد. اندازهگیری طیف گیاهان به کمک ابزارهای طیف سنجی مرسوم بوده و بخشی از سنجش از دور به نام طیف سنجی زمینی به تعیین این مشخصه‌های طیفی می‌پردازد و سعی‌در ایجاد کتابخانه‌های طیفی (Spectral library) پدیده‌ها دارد.
در همین راستا ماموریت برداشت داده های طیفی در منطقه مغان استان اردبیل بنا بر درخواست پژوهشگاه فضایی ایران مبنی بر برداشت داده های صحرایی در موضوع مطالعه ویژگیهای کمی برخی از محصولات کشاورزی، با استفاده از دستگاههای طیف، اندازهگیریهای مورد نیاز در این منطقه انجام شد.
به‌منظور انجام مأموریت طیف‌سنجی، به همراه گروهی از کارشناسان پژوهشگاه فضایی ایران و دانشگاه شهید بهشتی، برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفت. برهمین اساس گروه کارشناسی سازمان فضایی به همراه تیم کارشناسی پژوهشگاه به همراه تجهیزات طیف سنجی و رادیو متری به محل ماموریت واقع در مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان در استان اردبیل اعزام شده و ظرف مدت 5 روز اقدام به طیف سنجی و رادیومتری مزارع نمونه کردند. در شکل زیر موقعیت عملیات، تجهیزات به کار رفته و نتایج خروجی نشان داده شده است.

آدرس کوتاه شده: