۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۰۳:۵۸ ۵۸
طبقه بندی: طیف سنجی و فعالیت های محیطی
چچ
طیف سنجی مواد معدنی چاه فیروز کرمان (بنا به درخواست دانشگاه باهنر کرمان)

طیف سنجی مواد معدنی چاه فیروز کرمان (بنا به درخواست دانشگاه باهنر کرمان)


نمونه های معدنی جمع آوری شده از منطقه چاه فیروز کرمان به منظور انجام پایان نامه با عنوان "تحلیل مکانمند کانه زایی مس با الگوی توزیع هندسی انواع دگرسانی ها و انواع گوسان ها در محدوده معدنی چاه فیروز کمان ماگمایی کرمان با استفاده از آنالیز و تلفیق داده های چند طیفی سنجنده های استر، OLI MSI" با استفاده از تجهیز SVC طیف سنجی شدند.طیف سنجی مواد معدنی در اتاق تاریک آزمایشگاه


منحنی طیفی مواد معدنی

آدرس کوتاه شده: