۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۰۳:۵۱ ۵۱
طبقه بندی: طیف سنجی و فعالیت های محیطی
چچ
طیف سنجی محصولات کشاورزی استان خوزستان (بنا به درخواست دانشگاه شهید چمران اهواز)

طیف سنجی محصولات کشاورزی استان خوزستان (بنا به درخواست دانشگاه شهید چمران اهواز)


محصولات کشاورزی گندم، جو، کلزا و باقلا و ... در مزارع شهرستان بهبان استان خوزستان بنا به درخواست دانشگاه شهید چمران اهواز مورد طیف سنجی قرار گرفتند. هدف از این پروژه "تهیه نرم افزار برآورد سطح زیرکشت محصولات کشاورزی با استفاده از سنجش از دور" می باشد. 100 داده طیفی در دو مرحله با پراکندگی مناسب در سطح شهرستان اندازه گیری شدند.منحنی طیفی تعدادی از محصولات کشاورزی

آدرس کوتاه شده: