۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۰۳:۴۶ ۶۸
طبقه بندی: طیف سنجی و فعالیت های محیطی
چچ
طیف سنجی نمونه های گندم (بنا به درخواست دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات)

طیف سنجی نمونه های گندم (بنا به درخواست دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات)


طیف سنجی آزمایشگاهی از 10 نمونه گندم سالم، نیمه سالم و مبتلا به بیماری فورازیوم با توجه به درخواست دانشکده محیط زیست و انرژی دانشگاه علوم و تحقیقات انجام شد. این داده های طیفی به منظور پهنه بندی مناطق مستعد بروز بیماری فوزاریوم خوشه گندم جمع آوری گردید. نمونه های گندم در گلخانه تحت شرایط کنترل شده کاشته و مبتلا به بیماری شده بودند.نمونه های گندم سالم، نیمه سالم و بیمار در گلخانه


جهت انجام طیف سنجی آزمایشگاهی ابتدا نحوه چیدمان نمونه ها طراحی شد. نمونه های گندم به دو صورت خوشه و تاج پوشش گیاهی مورد اندازه گیری قرار گرفتند. برای بدست آوردن بازتاب طیفی خوشه های گندم با توجه به باریک بودن آن ها از fore optic با زاویه 1 و 8 درجه استفاده شد تا میدان دید طیف سنج محدود گردد.طیف سنجی خوشه های گندم در اتاق تاریک


منحنی طیفی تعدادی از نمونه ها

آدرس کوتاه شده: