۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۰۳:۳۹ ۵۵
طبقه بندی: طیف سنجی و فعالیت های محیطی
چچ
طیف سنجی آزمایشگاهی فیلم های پلیمری پوشش داده شده (بنا به درخواست پژوهشگاه فضایی)

طیف سنجی آزمایشگاهی فیلم های پلیمری پوشش داده شده (بنا به درخواست پژوهشگاه فضایی)


با توجه به درخواست پژوهشکده مواد و انرژی پژوهشگاه فضایی ایران مبنی بر اندازه گیری ضریب بازتابی فیلم های پلیمری که در ساخت ماهواره مورد استفاده قرار می گیرند، طیف سنجی از نمونه ها در اتاق تاریک آزمایشگاه ملی سنجش از دور انجام پذیرفت. آزمایشگاه ملی سنجش از دور جهت انجام مشاهدات طیفی، از طیف سنج FieldSpec3 ASD استفاده می نماید. طیف سنج FieldSpec اطلاعات طیفی را در محدوده مادون قرمز نزدیک مرئی و مادون قرمز موج کوتاه (350 تا 2500 نانومتر) با زمان جمع آوری داده 0.1 ثانیه بر طیف، اندازه گیری می کند.طیف سنج ASD FieldSpec3


داده های خام اخذ شده توسط طیف سنج تحت تاثیر نمونه و منبع نور می باشد. یک اندازه گیری مستقل از تابش منبع نور بر روی یک سطح مرجع برای دستیابی به بازتاب نمونه نیاز است. به همین منظور از یک صفحه مرجع با بازتابش حدود 100 % استفاده می شود. در طیف سنجی آزمایشگاهی بر خلاف روش میدانی، از منابع روشنایی مصنوعی به جای نور خورشید استفاده می گردد. به منظور حذف منابع تابش مزاحم، یک اتاق تاریک ایجاد گردیده و سطوح دیوارها نیز به رنگ تیره درآمده اند.نمایی از طیف سنجی آزمایشگاهی در اتاق تاریک


تعدادی از نمونه های پلیمری


نتایج طیف سنجی به صورت یک منحنی می باشد که محور افقی آن طول موج و محور عمودی آن مقدار بازتاب یا عبور است. شکل زیر، منحنی طیفی تعدادی از نمونه ها را نشان می دهد. نتایج به دست آمده به صورت فایل text نیز قابل تبدیل است.


آدرس کوتاه شده: