۱۳۹۹/۰۱/۲۴ ۰۳:۳۰ ۶۷
طبقه بندی: طیف سنجی و فعالیت های محیطی
چچ
تهیه کتابخانه طیفی پدیده های طبیعی کشور

تهیه کتابخانه طیفی پدیده های طبیعی کشور


یکی از منابع مهم در تهیه داده های واقعیت زمینی، اطلاعات طیفی مرجع می باشد. مجموعه طیف های مرجع از پدیده های مختلف اعم از مواد معدنی، خاک و سنگ، پوشش های گیاهی، مواد دست ساز بشر و مایعات "کتابخانه طیفی" نامیده می شود که به وسیله طیف سنجی گردآوری می شود.
سازمان فضایی ایران با توجه به نقش حاکمیت علمی اقدام به تایجاد کتابخانه ملی و بومی کشور نمود. در فاز نخست پروژه، 537 عارضه مختلف مورد طیف سنجی قرار گرفته اند. 299 نمونه به روش طیف سنجی آزمایشگاهی و 238 نمونه به روش طیف سنجی میدانی تهیه شده اند. نتایج نهایی این پروژه به صورت جزئی شامل موارد زیر می باشد:منحنی های طیفی عوارض موجود در کتابخانه به همراه داده های کمکی مربوطه، در قالب یک پایگاه داده گردآوری شده و جهت ارائه به کاربران بر روی پورتال سازمان فضایی قرار خواهد گرفت. در این پایگاه داده با تعیین کلاس اصلی، کلاس فرعی و نمونه مورد نظر می توان منحنی طیفی را در محدوده طیفی مشخص و در فواصل موردنظر نمایش داد. همچنین امکان مشاهده متادیتای مربوط به نمونه نیز فراهم می باشد.


آدرس کوتاه شده: