۱۳۹۹/۰۱/۲۳ ۲۳:۲۹ ۷۵
طبقه بندی: داده ها و سنجنده ها
چچ
سامانه های اپتیکی شکستی

سامانه های اپتیکی شکستی

هر یک از آن‌ها ویژگی‌ها و مزایایی نسبت به نوع دیگر دارند که در ادامه به معرفی آن‌ها پرداخته‌ شده است.

سامانه‌های تصویربرداری اپتیکی به دو نوع کلی شکستی و بازتابی تقسیم می‌شوند؛ در سامانه‌های شکستی، مجموعه لنزهایی با ترتیب خاص و در سامانه‌های بازتابی مجموعه سطوح بازتابی باعث تشکیل تصویر می‌شوند. هر یک از آن‌ها ویژگی‌ها و مزایایی نسبت به نوع دیگر دارند که در ادامه به معرفی آن‌ها پرداخته‌ شده است.
.
سامانه‌های شکستی:
سامانه‌های تصویربرداری شکستی از تعدادی المان شکستی (لنز) تشکیل ‌شده‌اند که تعدد آن‌ها به دلیل کاهش ابیراهی‌های آن سامانه با استفاده از شیشه‌هایی با ضریب شکست، شکل و انحنای مختلف است. میدان دید وسیع این نوع از سامانه‌های تصویربرداری مهم‌ترین مزیت آن نسبت به سامانه‌های بازتابی است؛ چنین پوشش وسیعی در سامانه‌های بازتابی به‌ آسانی قابل حصول نیست. دوربین‌ های تصویربرداری فضایی IRS LISS1/2/3 از نوع سامانه‌ های شکستی بودند. شکل زیر نمایی از سامانه تصویربرداری شکستی LISS3 را نشان می‌دهد؛ این سامانه با چهار باند طیفی، سبز، قرمز، NIR و SWIR با رزولوشن 23.5 متر و عرض برداشت 141 کیلومتر طراحی و ساخته‌ شده بود.

.

شکل 1 – نمایی از سامانه تصویربرداری LISS3

.
سامانه OCM2 ماهواره OceanSat-2 که در سال 2009 در مدار 720 کیلومتری قرار گرفت نیز نمونه موفق دیگری از کاربرد سامانه‌های تصویربرداری شکستی در فضا است. این سامانه نیز در 8 باند طیفی از 404 تا 885 نانومتر با رزولوشن 360 متر (در راستای حرکت) و عرض برداشت 1420 کیلومتر (میدان دید 86 درجه) طراحی و ساخته‌شده است. شکل زیر نمایی از این سامانه را نشان می‌دهد.

.

شکل 2- نمایی از سامانه تصویربرداری OCM2

.
محدودیت اصلی سامانه‌های شکستی پوشش طیفی آن‌ها است. دستیابی به سامانه شکستی واحدی که بازه مرئی تا فروسرخ حرارتی را پوشش دهد غیرممکن است. ابیراهی‌ها این عیب بزرگ در سامانه‌های شکستی ایجاد می‌کنند. به همین دلیل، همان‌گونه که در شکل‌های بالا مشاهده می‌شود هر باند طیفی، یک محموله تصویربرداری مجزا دارد که این مهم به پرهزینه و زمان‌بر بودن مراحل ساخت، مونتاژ، آزمون و کالیبراسیون و همچنین افزایش وزن سامانه تصویربرداری می‌انجامد. به‌عنوان مثال هر باند سامانه OCM که از 10 المان شکستی تشکیل‌ شده است، دارای شیشه‌ هایی با جنسی متفاوت از باند دیگر است که با توجه به بازه طیفی آن باند، جهت دستیابی به بهترین کیفیت و کارآیی مورداستفاده قرارگرفته است.

.

آدرس کوتاه شده: