۱۳۹۵/۰۷/۲۸ ۰۰:۰۰ ۱۷۲
طبقه بندی: ماهواره ها
چچ
NOAA

NOAA

AWT IMAGE AWT IMAGE AWT IMAGE

AWT IMAGEAWT IMAGE

NOAA

اپراتور ماهواره National Oceanic & Atmospheric Administration
سری و اطلاعات ماهواره
نسل اول TIROS → TIROS01- TIROS10
نسل دوم TOS → ESSA01- ESSA09
نسل سوم ITOS → NOAA01- NOAA05
نسل چهارم ATN → NOAA06- NOAA14
نسل پنجم POES → NOAA15- NOAA19
شروع و پایان ماموریت
نسل اول : 1960-1965
نسل دوم : 19690-1966
نسل سوم: 1976-1970
نسل چهارم : 1994-1978
نسل پنجم : 2009-1998
وضعیت ماهواره NOAA 11,12,14,16,17 از رده خارج
NOAA 15 عملیاتی
NOAA 18,19 عملیاتی
MetOp-A عملیاتی
MetOp-B عملیاتی
کشور سازنده آمریکا
ارتفاع مدار [km] 850
زاویه انحراف [º] 97.9
دوره بازگشت [روز] دو بار در شبانه روز
عرض تصویر [km] AVHRR 1.1km
آدرس کوتاه شده: