۱۳۹۵/۰۷/۲۷ ۰۰:۰۰ ۱۲۶
طبقه بندی: ماهواره ها
چچ
IRS-1C/1D

IRS-1C/1D

با شروع طراحی و ساخت و ... ماهواره IRS/1C تحول عظیمی در پیشرفت ماهواره‌ها و سنجنده‌های تصویربردار بومی در کشور هند رخ داد که هدف اصلی از شروع و ارائه این نوع سری ماهواره‌ها و سنجنده‌های مربوطه بهینه‌تر شدن سنجنده‌های تصویربردار در خصوص تعداد و بخصوص محدوده باند فرکانسی خاص آن منطقه تصویربرداری شونده و همچنین بالاتر رفتن رزولوشن مکانی تصویر سطح زمین می‌بوده است که این نوع ماهواره‌ها از این به بعد ساخت نسل دوم ماهواره‌های بومی به‌واسطه سازمان تحقیقاتی فضایی هند ISRO (Indian Space Research Organization) در نظر گرفته می‌شوند.

AWT IMAGE AWT IMAGE
مقدمه
با شروع طراحی و ساخت و ... ماهواره IRS/1C تحول عظیمی در پیشرفت ماهواره‌ها و سنجنده‌های تصویربردار بومی در کشور هند رخ داد که هدف اصلی از شروع و ارائه این نوع سری ماهواره‌ها و سنجنده‌های مربوطه بهینه‌تر شدن سنجنده‌های تصویربردار در خصوص تعداد و بخصوص محدوده باند فرکانسی خاص آن منطقه تصویربرداری شونده و همچنین بالاتر رفتن رزولوشن مکانی تصویر سطح زمین می‌بوده است که این نوع ماهواره‌ها از این به بعد ساخت نسل دوم ماهواره‌های بومی به‌واسطه سازمان تحقیقاتی فضایی هند ISRO (Indian Space Research Organization) در نظر گرفته می‌شوند. کلأ ماهواره‌های IRS-1C/1D هر دو 3 محوره پایدار می باشند و تعیین و کنترل وضعیت و مدار ماهواره‌ها از طریق حسگر و عملگرهایی به ترتیب همچون حس‌گر ستاره‌یاب، حس‌گر زمین، ژیروسکوپ و همچنین چرخ‌های عکس‌العملی، گشتاور مغناطیسی و تراسترهایی با سوخت هیدرازین و با دقت نشانه‌روی ماهواره‌بر منطقه تصویربرداری شونده کوچک‌تر از 0.2 ± درجه انجام می‌شود.
شکل - 1 : نمایش هنرمندانه ماهواره IRS-1C با دو پنل خورشیدی بازشده (6 تکه‌ای)
مشخصه فنی پارامتر فیزیکی
Indian Remote Sensing Satellite-1C/1D IRS-1C/-1D
3 محوره پایدار : وضعیت پایداری
کوچک‌تر از 0.2 : (درجه) دقت نشانه‌روی
10-4*3.6 : (درجه بر ثانیه) دقت پایداری
حس‌گر زمین، حسگر ستاره‌یاب، ژیروسکوپ : حسگرهای زیرسیستم ADCS
چرخ‌های عکس‌العملی، گشتاور مغناطیسی، تراسترهای با سوخت هیدرازین : عملگرهای زیرسیستم ADCS
سنجش از دوری همراه با 3 عدد سنجنده تصویربردار : نوع ماهواره
استوانه‌ای شکل با قطر 930 و ارتفاع 1123 : (میلی‌متر) شکل و ابعاد باس ماهواره
خورشید آهنگ قطبی : نوع مدار ماهواره
817 : (کیلومتر) ارتفاع مداری
98.69 : (درجه) زاویه مداری
813 : (وات) توان تولیدی
1350 : (کیلوگرم) وزن کل ماهواره
3 : (سال) طول عمر تخمینی
62 : (گیگابیت) حجم ذخیره سازی داده
28 دسامبر سال 1995 میلادی : زمان پرتاب ماهواره IRS-1C
پس از 11 سال، 21 سپتامبر سال 2007 میلادی : زمان بازنشستگی ماهواره IRS-1C
Molniya-M (کشور روسیه) : پرتابگر ماهواره IRS-1C
بایکونور قزاقستان : ایستگاه پرتاب ماهواره IRS-1C
29 سپتامبر سال 1997 میلادی : زمان پرتاب ماهواره IRS-1D
PSLV-C1 : پرتابگر ماهواره IRS-1D
Sriharikota : ایستگاه پرتاب ماهواره IRS-1D
ماهواره IRS-1D بعد از پرتاب آزمایشی دو ماهواره IRS-P2,P3 از خاک کشور هند با موفقیت به فضا پرتاب شد
پس از 12 سال و 3 ماه، ژانویه سال 2010 میلادی : زمان بازنشستگی ماهواره IRS-1D
101.23 : (دقیقه) زمان یک دور کامل مدار
10:30 : (ساعت) زمان محلی مشاهده مجدد ماهواره برای گذر پایین رو
24 : (روز) زمان تصویربرداری مجدد همان منطقه
3 : (عدد) تعداد سنجنده‌های نصب بر هر دو ماهواره
اس/ایکس : باند فرکانسی ارسال داده‌های تله متری/ تصویر
42.5 (Liss-3, WIFS) و 85 (PAN) : (مگابیت بر ثانیه) نرخ ارسال داده‌ها
جدول - 1 : مشخصات فنی ماهواره IRS-1C/-1D
شکل - 2 : نمایش ماهواره IRS-1C با پنل‌های خورشیدی بسته شده
شکل - 3 : نمایش ایزومتریکی ماهواره IRS-1C
پارامتر فیزیکی مشخصه فنی
PAN: PAN chromatic Camera
: مد تصویربرداری جاروبی
: نوع سیستم اپتیک کاملأ آینه ای انعکاسی (reflective)
F-number: 4.5
: (میلی‌متر) فاصله کانونی 982
: نوع آشکارساز سی سی دی
: (عدد) تعداد پیکسل های آشکارساز 4096 و افزایش تا 12288 عمود بر حرکت ماهواره
: (درجه) جهت/زاویه نشانه‌روی ماهواره عمود بر حرکت ماهواره/ 26
: (کیلومتر) پهنای پوشش زمینی در تصویر در زمان ماکزیمم تغییر جهت ∓398
: (میکرومتر) محدوده طیفی تصویربرداری 0.75-0.5
: (متر) رزولوشن مکانی زمینی کمتر از 10 ولی نادیر 5.6
: (کیلومتر) پهنای پوشش زمینی 70 (نادیر) و 91 (گوشه‌ها)
: (روز) پایش بهینه شده مجدد همان منطقه 5 (FOR: Field of Regard)
: (روز) پایش مجدد همان منطقه 24
: (عدد) سیگنال به نویز بزرگتر از 64
: (بیت) کوانتیزاسیون 6
: (میلی ثانیه) مدت زمان تصویربرداری از یک فریم 0.8836
: (مگابیت بر ثانیه) نرخ ارسال داده به زمین 84.9
: (کیلوگرم) وزن سنجنده 230
: (وات) توان مصرفی سنجنده 65-55
جدول - 2 : مشخصات فنی سنجنده تصویربردار پانکروماتیک

شکل - 4 : دوربین
PAN
مشخصه فنی پارامتر فیزیکی
Linear Imaging self-Scanning Sensor-3 LISS-3
 کاملأ لنزی(all refractive) : نوع اپتیک
جاروبی : مد تصویربرداری
4 : (عدد) تعداد باندهای طیفی
4 / 4 (برای هر باند یک/یک) : (عدد) تعداد سیستم اپتیکی / آشکارساز
8 (یک فیلتر طیفی در جلوی سیستم اپتیکی) : (عدد) تعداد جمع لنزهای سیستم اپتیک
مرئی: 0.68-0.62 و 0.59-0.52 /مادون قرمز نزدیک: 0.86-0.77 و مادون قرمز کوتاه: 1.75-1.55 : (میکرومتر) باندهای طیفی تصویربرداری
23.5 (مرئی و مادون قرمز نزدیک) و 70.5 (مادون قرمز نزدیک) : (متر) رزولوشن مکانی زمینی
3.55 (مرئی و مادون قرمز نزدیک) و 10.65 (مادون قرمز نزدیک) 23.5 (مرئی و مادون قرمز نزدیک) و 70.5 (مادون قرمز نزدیک)
بزرگتر از 128 : (عدد) سیگنال به نویز
7 : (عدد) کوانتیزاسیون
35.79 (مرئی و مادون قرمز نزدیک) و 1.39 (مادون قرمز نزدیک) : (مگابیت بر ثانیه) نرخ ارسال داده به زمین
171 : (کیلوگرم) وزن
78-74 : (وات) توان الکتریکی مصرفی
جدول - 3 : مشخصات فنی سنجنده تصویربردار LISS-3
شکل - 5 : دوربین LISS-3
مشخصه فنی پارامتر فیزیکی
Wide Field Sensor WIFS
13 : (میکرومتر) اندازه تک پیکسل آشکارساز
188 : (متر) رزولوشن مکانی زمین
2 : (عدد) تعداد باندهای طیفی
0.6-0.77 و 0.68-0.62 : (میکرومتر) محدوده فرکانس تصویربرداری
26 : (درجه) زاویه کل دید
810 : (کیلومتر) پهنای دید سنجنده بر روی زمین
5 : (روز) مشاهده مجدد منطقه
بزرگتر از 128 : (عدد) سیگنال به نویز
2 و 2048 عدد پیکسل
آدرس کوتاه شده: