۱۳۹۵/۰۷/۲۷ ۰۰:۰۰ ۱۲۴
طبقه بندی: ماهواره ها
چچ
IRS-1A/1B/1E

IRS-1A/1B/1E

بعد از پرتاب موفقیت‌آمیز دو ماهواره نمایشی و تستی Bhaskara-1 و Bhaskara-2 که از طریق سازمان تحقیقاتی فضایی هند (ISRO: Indian Space Research Organization) در سال‌های 1979 و 1981 طراحی و ساخته شده بود (البته با کمک کشورهای خارجی از جمله روسیه و آمریکا)، کشور هند تصمیم گرفت که ماهواره‌های بعدی را بواسطه دانش بومی خود طراحی و بعد از ساخت و تست به فضا پرتاب نماید.

  1. ماهواره IRS-1A
مقدمه
بعد از پرتاب موفقیت‌آمیز دو ماهواره نمایشی و تستی Bhaskara-1 و Bhaskara-2 که از طریق سازمان تحقیقاتی فضایی هند (ISRO: Indian Space Research Organization) در سال‌های 1979 و 1981 طراحی و ساخته شده بود (البته با کمک کشورهای خارجی از جمله روسیه و آمریکا)، کشور هند تصمیم گرفت که ماهواره‌های بعدی را بواسطه دانش بومی خود طراحی و بعد از ساخت و تست به فضا پرتاب نماید. بدین ترتیب کشور هند تا آخر سال‌های قرن 19 میلادی نه تنها به طراحی و ... ماهواره‌ها و سنجنده‌های بومی خود دست یافت  بلکه پرتابگرهایی همانند PSLV (Polar Satellite Launch Vehicle) وGSLV (Geosynchronous Satellite Launch Vehicle) را در کشور به گونه‌ای طراحی و ساخت که بدان وسیله ماهواره‌های ارتفاع مدار پایین (LEO) و ژئو (Geosynchronous) خود را توانست از ایستگاه‌های پرتاب درونی کشور به ارتفاع مداری‌ مربوطه ارسال نماید.
 
هدف کلی از طراحی و ساخت بومی ماهواره‌های سری IRS (Indian Remote Sensing Satellites)، تصویربرداری پانکروماتیک و مالتی اسپکترال در سطح کشور هند در خصوص پایش و مدیریت منابع طبیعی زمینی در کاربردهایی از جمله کشاورزی، آب، زمین‌شناسی، پایش خشکسالی و سیل، بررسی‌های آب‌های دریایی، بررسی‌های برف و کاربردهای اراضی منطقه‌ای بوده است.

هدف دیگری که بیشتر اوقات ذکر شده است و نتیجه آن هم اکنون در کشور هند مشاهده می‌شود، ایجاد یک محیط تحقیقاتی برای محققان، مهندسان و همچنین کاربران داده‌های ماهواره‌ای در کشور هند می‌بوده است تا از آن طریق تکنولوژی‌های جدید در خصوص ماهواره‌ها و سنجنده‌های تصویربردار مربوطه و همچنین بخصوص کاربرد‌های جدید ایجاد شود. دراین سند سعی شده سری کامل ماهواره های IRS همراه با محتوای فنی محموله‌های مربوطه با کمک جداول و اشکال متنوع گزارش و بشرح زیر ارائه شود.

شکل 1 : ماهواره IRS-1A

IRS-1A (Indian Remote Sensing Satellite-1A)
مشخصه فنی پارامتر فیزیکی
1.5 × 1.6 × 1.6 : (متر) ابعاد ماهواره
2  و 8.6 متر مربع : (عدد) تعداد پنل‌های خورشیدی و ابعاد سطح آن
3 محوره پایدار  : پایداری وضعیت ماهواره
هیدرازین و 80 کیلوگرم : نوع و مقدار جرم سوخت در ماهواره
ستاره یاب، سنسور خورشید، سنسور زمین، ژیروسکوپ : حسگرهای تعیین وضعیت ماهواره
چرخ‌های عکس‌العملی (4)، گشتاور مغناطیسی، تراسترها (16) : عملگرهای تعیین وضعیت و مدار ماهواره
0.3 در جهت پیچ و رول و 0.5 در جهت یاو : (درجه) دقت نشانه روی ماهواره
∓0.1 : (درجه) دقت تعیین وضعیت ماهواره
975 : (کیلوگرم) وزن کل ماهواره
700 : (وات) توان الکتریکی تولیدی
3 : (سال) طول عمر تخمینی ماهواره
خورشید آهنگ : نوع مدار ماهواره
904 : (کیلومتر) ارتفاع مداری
99.049 : (درجه) زاویه مداری
103.2 : (دقیقه) مدت زمان یک پریود مداری
22 : (روز) مدت زمان تکرار مداری
10:26 : (ساعت) زمان محلی رویت ماهواره در استوا گذر پایین‌رو
کاربری اراضی، کشاورزی، جنگل‌ها، آب، طبقه‌بندی خاک‌ها، نقشه‌ برداری ساحلی مناطق رطوبتی، منابع طبیعی، پایش عواقب غیرمترقبه، کارتوگرافی : حیطه کاربری‌ها از داده‌های ماهواره‌ای
تصویر:  8 (باند ایکس)  و داده تله متری: 2 (باند اس) : (گیگاهرتز) محدوده فرکانسی ارسال داده به زمین
تصویر  104 و  داده تله متری 5.4 : (مگابیت بر ثانیه) نرخ ارسال داده به زمین
10 : (متر) قطر آنتن ایستگاه زمینی
1992 : (سال) پایان طول عمر ماهواره
Bangalore : محل مرکز کنترل ماهواره
2 : (عدد) تعداد سنجنده‌های تصویربردار نصب بر ماهواره
LISS-1 , LISS-2 : نام سنجنده‌های تصویربردار نصب بر ماهواره
جدول - 1: مشخصات فنی ماهواره IRS

LISS –1, 2 (linear Imaging self-Scanning Sensor – 1, 2 A/B)   
مشخصه فنی LISS_2 A/B مشخصه فنی LISS-1 پارامتر فیزیکی
324.4 162.2 : (میلی متر) فاصله کانونی
4.7 + 4.7 9.4 : (درجه) زاویه کل دید سنجنده
40 80 : (میکرورادیان) زاویه دید تک پیکسل
-0.77 و 0.68-0.62 و 0.59-0.52 و 0.52-0.46 0.86-0.77 و 0.68-0.62 و 0.59-0.52 و 0.52-0.46 : (میکرومتر) باند طیفی تصویربرداری
5.6 11.2 :(میلی ثانیه) مدت زمان تصویربرداری
36.25 (هر 4 باند) 72.5 (هر 4 باند) : (متر) رزولوشن مکانی
74 × 2 148 : (کیلومتر) پهنای دید بر سطح زمین
7 7 :(بیت) رزولوشن رادیومتریکی
CCD CCD : نوع آشکارساز
2048 2048 : (عدد) تعداد پیکسل های تصویربرداری
10.4 × 2 5.2 : (مگابیت بر ثانیه) نرخ ارسال داده ها
80.8 × 2 38.5 : (کیلوگرم) وزن کل
34 × 2 34 : (وات) توان الکتریکی مصرفی
4 4 : (عدد) تعداد دوربین‌ها
جدول - 2: مشخصات فنی سنجنده های تصویربردار LISS-1,2/AB


شکل - 2 : سمت راست : LISS-1، سمت چپ : LISS-2A/B
  1. ماهواره IRS-1B
مقدمه
همانطور که از جدول شماره 3 قابل مشاهده است محتوای فنی ماهواره IRS-1B تقریبأ همانند IRS-1A می‌باشد و اینکه پرتاب این ماهواره دقیقأ یک سال قبل از بازنشستگی کامل ماهواره IRS-1A ، یعنی پایان عمر این ماهواره که در سال 1992 میلادی می‌بوده، رخ داده است. در ضمن اینکه می‌بایستی به این نکته اشاره کرد که مکان ایستگاه‌های زمینی جهت اخذ داده‌های ماهواره IRS-1B  به غیر از در خود کشور هند از دیگر کشورهای جهان هم قابل انجام می‌باشد زیرا با تغییر کمی در ایستگاه های زمینی اخذ داده‌های ماهواره‌های اسپات و لندست می‌توان از این ایستگاه‌های زمینی همچنین جهت اخذ داده‌های ماهواره IRS-1B استفاده کرد یعنی به بیان دیگر اخذ داده های ماهواره IRS-1B در آن زمان جهانی می‌بوده است.
مشخصه فنی پارامتر فیزیکی
Indian Remote Sensing Satellite-1B IRS-1B
Vostok-2M کشور روسیه : پرتابگر
بایکونور قزاقستان : ایستگاه پرتاب
29 آگوست سال 1991 میلادی : زمان پرتاب
خورشید آهنگ قطبی : نوع مدار ماهواره
904 : (کیلومتر) ارتفاع مداری
99.4 : (درجه) زاویه مداری
103.2  : (دقیقه) مدت زمان یک پریود کامل
22 : (روز) سیکل تکراری مداری
جدول 3: مشخصات فنی ماهواره IRS-1B
 
آدرس کوتاه شده: