• سنجش از دور
۱۳۹۵/۰۸/۲۳ ۰۳:۰۱ ۱۹۵۳
طبقه بندی: پایش ماهواره ای زمین
چچ
پایش ماهواره ای زمین

پایش ماهواره ای زمین

پیامدهای ناشی از فعالیت های نابخردانه انسان و بروز تغییرات اقلیمی در سال‌های اخیر، مشکلات بسیاری را برای ساکنان کره زمین ایجاد کرده است. در این میان کشور ما نیز از آثار این پیامدها بی نصیب نبوده و امروزه شاهد افزایش وقوع بلایای طبیعی همچون خشکسالی، سیل، طوفان، گرد و غبار، موج‌های گرمایی و غیره هستیم.

پایش مواره ای زمین


پیامدهای ناشی از فعالیت های نابخردانه انسان و بروز تغییرات اقلیمی در سال‌های اخیر، مشکلات بسیاری را برای ساکنان کره زمین ایجاد کرده است. در این میان کشور ما نیز از آثار این پیامدها بی نصیب نبوده و امروزه شاهد افزایش وقوع بلایای طبیعی همچون خشکسالی، سیل، طوفان، گرد و غبار، موج‌های گرمایی و غیره هستیم. با توجه به رشد چشمگیر فناوری سنجش از دور طی چهار دهه اخیر و در دسترس بودن تصاویر ماهواره ای برای کاربران، استفاده از این فناوری به منظور شناسایی به موقع و مدیریت اثرات رویدادهای طبیعی، بیش از پیش توصیه می گردد.
با بکار گیری این فناوری ضمن شناخت بهتر و مطالعه وضعیت پدیده های مرتبط با این رویدادها، متولیان ذیصلاح می توانند راهکارهای سریع تر و علمی تری را برای مقابله یا کاهش آنها در برنامه‌های علمی و اجرایی خود در نظر آورند. هدف از پایش ماهواره ای زمین در حوزه فناوری سنجش از دور، استفاده موثر از داده‌های ماهواره‌ای به منظور شناسایی و تولید پارامترهای مرتبط با پدیده های دینامیک سطح زمین و در اختیار گذاردن آن برای مجریان و مسئولین مرتبط، می باشد.

با توجه به مجموعه امکانات موجود در سازمان فضایی ایران، با استفاده از اخذ مستقیم تصاویر ماهواره ای TERRA/MODIS ،AQUA/MODIS ،NOAA ،FY2E و دانلود تصاویر ماهواره ای سری LANDSAT و سری SENTINEL به طور منظم، برخی پدیده ها در حوزه هواکره، آب کره، خاک کره، گیاه کره و انسان کره مورد پایش و در اختیار کاربران قرار می گیرد.

سامانه مدیریتی آتش سامانه مدیریتی گرد و غبار سامانه مدیریتی پهنه های آبی

این سامانه پایش ماهواره ای به زودی عملیاتی خواهد شد.

••• ••• •••
گزارش ویدیویی محصولات گزارش اربعین حسینی
گزارش ویدیویی محصولات سنجش از دور پایش ماهواره ای حرکت زائرین اربعین حسینی
•••
تصاویر TERRA و AQUA تصاویر NOAA موزائیک ماهیانه تصاویر مادیس تصاویر سنتینل - 3
آرشیو تصاویر ماهواره ای مادیس آرشیو تصاویر ماهواره ای نوا موزائیک ماهیانه از تصاویر ماهواره ای مادیس
••• ••• ••• •••
پایش ماهواره ای بلایای طبیعی کشور
پایش ماهواره ای گرد و غبار پایش ماهواره ای سیل پایش ماهواره ای کشند سرخ پایش ماهواره ای آتش
••• ••• ••• •••
پایش ماهواره ای پدیده زلزله پایش ماهواره ای ریسک خشکسالی پایش ماهواره ای فرونشست زمین
••• ••• ••• •••
پایش ماهواره ای تالاب های کشور، بدنه های آبی
پایش ماهواره ای بدنه های آبی پایش ماهواره ای دریاچه ارومیه پایش ماهواره ای دریاچه مهارلو، طشک و بختگان پایش ماهواره ای هامون های سیستان
••• ••• ••• •••
پایش ماهواره ای سایر پدیده های طبیعی

پایش ماهواره ای پدیده های ژئومورفولوژی

پایش ماهواره ای سبزینگی و پوشش گیاهی پایش ماهواره ای پوشش برف پایش ماهواره ای تشعشع لحظه ای خورشید
••• ••• ••• •••
پایش ماهواره ای رطوبت خاک
••• ••• ••• •••
پایش ماهواره ای محیط های جغرافیایی
نقشه های پوششی و کاربری اراضی پایش ماهواره ای تغییرات شهری پایش ماهواره ای اراضی کشاورزی
••• ••• ••• •••
پایش ماهواره ای محیط زیست در حفظ توسعه پایدار
پایش ماهواره ای زیست محیطی
••• •••

آدرس کوتاه شده: