• جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷
  • |

آمار سایت

  • تمام بازديد‌ها: 1091084 بازدید
  • بازديد 24 ساعت قبل: 1208 بازدید
  • مهمانان حاضر در زیرپورتال: 18 کاربر
  • کاربران حاضر در زیرپورتال:0 کاربر

ورود به سایت

پایش ماهواره ای اراضی کشاورزی

AWT IMAGE

AWT IMAGE

مقدمه

یکی از نیازهای مهم بخش کشاورزی کشور، تهیه نقشه پراکنش اراضی کشاورزی و برآورد سطح زیر کشت اراضی کشاورزی استراتژیک از جمله گندم و جو می باشد. سنجش از دور در این زمینه نقشه کلیدی داشته و کشورهای پیشرفته از این فناوری به منظور پایش اراضی کشاورزی خود استفاده می کنند. کسب آگاهی و دانش در رابطه با الگوی کشت و سطح زیر کشت محصولات استراتژیک کشاورزی، نقش مهمی در مـدیریت اراضـی کـشاورزی و بـرآورد میـزان تولیـد ایفا میکند. این امر برای تعریف واحدهای مدیریت و نیـل بـه کـشاورزی دقیـق ارزشـمند اسـت. اغلب روشهای مربوط به کسب آمار محصولات کشاورزی در ایران، از طریـق کارشناسی و روشهای سنتی صورت می پذیرد. بررسی ها نشان داده است که این روشها دارای خطای زیادی بوده و فرآیندی زمانبر هستند. فن استفاده از هوا و فضا برای جمع آوری اطلاعات زمینی جهت مطالعـه و شناسـایی منـابع بـدون تمـاس فیزیکی با آنها، امروزه به عنوان فناوری سنجش از دور به طور گـسترده مـورد اسـتفاده کشورهای مختلف قرار گرفته و در مدت زمان کوتاه حجم قابل توجهی از اطلاعات زمینـی، جمـع آوری شـده و دربرنامه ریزیها به عنوان اطلاعات پایه و مبنا مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به پوشش وسیع تصاویر ماهواره ای و به ویژه تکراری بودن آنهـا و قابلیت بالای آنالیز تصاویر با روشهای سنجش از دوری، امـروزه از استفاده توامان این فناوری و تصاویر ماهواره ای در مطالعات مختلف کشـاورزی و منـابع طبیعـی استفاده می گردد. ترکیب نتایج حاصل از مشاهدات و اندازه گیریهای زمینی با داده های سنجش از دور و اسـتفاده از شاخصهای پوشش گیاهی می تواند نقـشه هـای بـه هنگـام از سطح زیر کشت محصولات ارائه نماید.
 پایه و اساس نیل به کشاورزی دقیق، تهیه اطلاعات قابل اعتماد از پراکنش مکانی و زمانی کشت محصولات مختلف کشاورزی در یک منطقه یا همان تقویم زراعی مکانمند است. این امر توسط متخصصان در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی نیز پیگیری و در اولویت مطالعات برنامه‌ ریزی شده گنجانده شده است. با توجه به کاربرد و امکان بهره گیری از  فناوری سنجش از دور در استخراج تقویم زراعی، اطلاعات استخراج شده می‌تواند در انواع مطالعات و برنامه‌ ریزی‌های منطقه‌ای از قبیل بررسی راندمان آب و حق‌آبه، تخصیص نهاده‌ های کشاورزی به مناطق مختلف، بررسی الگوی کشت و در صورت نیاز تغییر آن و همچنین تعیین زمانهای بهینه در پایش ماهواره‌ای محصولات کشاورزی و تاریخ‌های تصویربرداری مناسب مورد استفاده قرار گیرد.

بازگشت به پایش ماهواره ایCAPTCHA code
کلیدواژه ها: تصاویر ماهواره ای | مشاهدات ماهواره ای | سنجش از دور | اراضی کشاورزی | پایش ماهواره ای اراضی کشاورزی | داده های سنجش از دور |


دفعات مشاهده: 1891 بار   |   دفعات چاپ: 287 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر